حدیث روز

 
پیامبر اکرم (ص) می فرماید : برای بقا خلق شده اید نه برای نابودی و فنا و با مرگ تنها از جهانی به جهان دیگر منتقل می شوید.
امروز : جمعه, 04 فروردین 1402

آگهی مزایده عمومی/واگذاری سازه های تبلیغاتی پل هوایی و لایت باکس سطح شهر گرگان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       شماره : .........................

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         تاریخ : ..........................

 

 

                                                                                             (( آگهی مزایـده عمومی ))

  

   به استناد ماده30آئـین نامه معامـلات شهرداری،این سازمـان درنظـردارد بر مبنای قیمت پایه کارشناسی فضاهای تبلیغاتی مشروحه ذیل را به صورت جداگانه برای مدت 12  ماه ( یکسال ) از طریق مزایده عمومی واگذارنمایـد.

 

  • واگذاری تابلوهای تبلیغاتی پل های هوایی در سطح شهر گرگان
  • واگذاری تابلوهای تبلیغاتی لایت باکس های  سطح شهر گرگان                         

 

لـذا کلیـه اشخاص حقـوقی دارای مجـوزفعـالیت ازمـراجع ذیصلاح(اداره فرهنگ وارشاد اسلامی)می توانند ازتاریخ20/08/99 لغایت01/09/99 به امورمالی سازمان  به آدرس :گرگان- چهارراه گلها- خیابان شهید مصطفی خمینی (ره)- جنب شهرداری منطقه یک، مراجعه و ضمن دریافت اسناد مزایده نسبت به تکمیل وارائه اسناد درپاکت الف(تضمین شرکت درمزایده)پاکت ب (حاوی رزومه کاری مرتبط و( ارائه قرارداد و صورتجلسه تحویل) تأیید صلاحیت از فرهنگ و ارشاد اسلامی، بعلاوه مجوز یا پروانه فعالیت شرکت یا کانون تبلیغاتی اساسنامه و آخرین تغییرات وگردش مالی شش ماه قبل .(پرینت حساب بانکی 6 ماه قبل از آگهی  همراه با تأیید بانک)وپـاکت ج (پیشنهـاد قیمت) درمـدت زمـان تعیین شده درمتن آگهی درپاکت لاک ومهـرشده به دبیرخانه سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان به آدرس فوق الاشاره اقدام نمایید.

 

      

                                                                                                            مقداد صادقیان                          

                                                                 سرپرست سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی  شهرداری گرگان

 

 

 

 

شمـاره تمـاس : 32126120-32160622-32160623

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت