حدیث روز

 
امام صادق(ع) می فرماید : محبوب ترین برادران نزد من کسی است که عیب های مرا به من هدیه دهد.
امروز : پنج شنبه, 13 مهر 1402

«تجدیدآگهی حراج عمومی اماکن ورزشی/ مرحله سوم »

بسمه تعالی

                                                                                                                                                       شماره: ........................

                                                                                                                                          تاریخ: .........................

 

 

 

«تجدید آگهی حراج عمومی مرحله سوم »

 

سازمان فرهنگی  ،اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان در نظر دارد،نسبت به واگذاری (اجاره )اماکن ورزشی  تحت پوشش خود  (بصورت جداگانه ) به شرح جدول ذیل از طریق حراج به مدت یکسال برمبنای قیمت پایه کارشناسی اقدام نماید . لذا کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط میتواننداز تاریخ انتشار آگهی  4/4/99لغایت تا اخر وقت اداری مورخ14/4/99 به مدت  ده روز به واحد مالی سازمان به ادرس: گرگان چهارراه گلها خیابان شهید مصطفی خمینی (ره) جنب شهرداری منطقه یک ،( یا به سایت سازمان به آدرس www.cs.gorgan.ir )مراجعه و ضمن دریافت اسناد ومدارک حراج از شرایط ونحوه واگذاری اطلاع حاصل نموده ودر صورت تمایل با رعایت شرایط ،اسناد ومدارک مورد نیاز حراج، به شرح ذیل در مورخ14/4/99روزشنبه راس ساعت14 به مکان حراج گرگان چهارراه گلها خیابان شهید مصطفی خمینی (ره) جنب شهرداری منطقه یک مراجعه ودر حراج شرکت نمایند.

اماکن ورزشی

ردیف

نام مکان

آدرس

مبلغ سپرده شرکت در حراج

1

زمین های ورزشی قندهاری

ترمینال انقلاب بخش تحتانی پل شهید قندهاری

1/500/000 ريال

2

سالن ورزشی فردوسی

شهرک فردوسی

4/200/000 ريال

3

پارک بانوان

بلوار صیاد شیرازی –داخل پارک بانوان

1/200/000 ريال

4

زمین چمن مصنوعی شهریار

شهرک شهریار

4/200/000 ريال

5

سالن ورزشی لاله

خیابان چاله باغ قدس هفتم

25/000/000 ريال

6

سالن ورزشی قلعه حسن

بلوار ناهارخوران سالن شهدای قلعه حسن

1/200/000 ريال

 

شرایط ،اسناد ومدارک مورد نیاز

1-کلیه مراحل برگزاری حراج وانتخاب برنده مطابق با آیین نامه معاملات شهرداری تعیین می گردد.

2-متقاضیان مکلف به ارائه کارت شناسایی معتبر در زمان برگزاری حراج می باشند.

3-متقاضیانی که تمایل به شرکت در حراج را دارند مکلف به واریز مبلغ سپرده شرکت در حراج به حساب سپرده به شماره 0200403518000 نزد بانک ملی

مرکزی به نام سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری گرگان ارائه نماید. در طی مدت زمان تعیین شده در متن اگهی  و در زمان حراج می بایست با ارائه اصل فیش واریزی در حراج شرکت نماید.می باشند ودر غیر اینصورت از شرکت در حراج محروم می باشند.

4-هزینه انتشار اگهی ،مالیات وعوارض بر ارزش افزوده کارشناسی، نقل وانتقال به عهده برنده حراج می باشد.

5-متقاضیان شرکت در حراج می بایست با در دست داشتن اصل یا برابر اصل مدارک ذکر شده در حراج شرکت نمایند .

6-شهرداری در رد یاقبول  یک یا تمامی پیشنهادات مختار است..

7-برنده حراج از زمان قرائت پیشنهادات حداکثر ظرف مدت 7 روز به استثنای ایام تعطیل تعیین و پس از موافقت سازمان به نامبرده ابلاغ می گردد.

8-واگذاری فقط به نام برنده حراج امکان پذیر میباشد.

9-چنانچه برندگان اول ودوم حراج حاضر به انعقاد قراردادنشوند سپرده شرکت در حراج انان به ترتیب الویت درمدت زمان تعیین شده درماده 20آیین نامه معاملات شهرداری(14روز به استثنای ایام تعطیل)به نفع شهرداری  ضبط وحراج تجدید می گردد. 

10-متقاضیانی که تمایل به شرکت در حراج را دارند جهت بازدید و دریافت مدارک می توانند در زمان تعیین شده در متن اگهی به ادرس مشروحه ذیل مراجعه نمایند.

آدرس:گرگان چهارراه گلها خیابان شهید مصطفی خمینی (ره) سازمان فرهنگی ،اجتماعی وورزشی شهردار ی گرگان.تلفن تماس01732126120.

 

 

                                                                                                               حسن افروشه

                                                                           سرپرست سـازمـان فـرهنگـی  اجتماعی ورزشـی شهـرداری گـرگـان

 

شمـاره تمـاس: 32160623-017 و32160622-017و32126120-017

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت