حدیث روز

 
پیامبر اکرم (ص) می فرماید : بالاترین درجه بهشت فردوس است و اگر چیزی از خدا می خواهید فردوس را طلب کنید.
امروز : دوشنبه, 02 اردیبهشت 1398

آگهی مزایده ی عمومی

                  (( آگهی مزایـده عمومی ))

 

   به استناد ماده30آئـین نامه معامـلات شهرداری،این سازمـان درنظـردارد بر مبنای قیمت پایه کارشناسی موضوعات به شرح ذیل برای مدت 24  ماه ( دوسال ) از طریق مزایده عمومی واگذارنمایـد.

  • واگذاری تلویزیون شهری37/5*24/10 واقع درمیدان ولیعصر گرگان  
  • واگذاری تابلوهای تبلیغاتی پل های هوایی در سطح شهر گرگان
  • واگذاری تابلوهای تبلیغاتی بیلبورد سطح شهر گرگان                         

لـذا کلیـه اشخاص حقـوقی دارای مجـوزفعـالیت ازمـراجع ذیصلاح(اداره فرهنگ وارشاد اسلامی)می توانند ازتاریخ26/01/98 لغایت04/02/98

 به امورمالی سازمان  به آدرس :گرگان- چهارراه گلها- خیابان شهید مصطفی خمینی (ره)- جنب شهرداری منطقه یک، مراجعه و ضمن دریافت

 اسناد مزایده نسبت به تکمیل وارائه اسناد درپاکت الف(تضمین شرکت درمزایده)پاکت ب (رزومه کاری مرتبط،تأیید صلاحیت ازفرهنگ وارشاد

 اسلامی ، مجوزیاپروانه فعالیت شرکت یا کانون تبلیغاتی، اساسنامه وآگهی تاسیس وآخرین تغییرات ،گردش مالی ازابتدای سال97تاکنون

 )وپـاکت ج (پیشنهـاد قیمت) درمـدت زمـان تعیین شده درمتن آگهی درپاکت لاک ومهـرشده به دبیرخانه سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

 شهرداری گرگان به آدرس فوق الاشاره اقدام نمایید.

.

         شمـاره تمـاس   32126120 -32160622- 32160623

 

                                                                                                                                          کریـم علمی          

                                                                                                                    سرپرست سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی

                                                                                                                                        شهرداری گرگان

 

 

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت