حدیث روز

 
امام باقر (ع) می فرماید : به مردم بگوييد بهتر از آن چيزى كه می خواهيد به شما بگويند.
امروز : شنبه, 26 آبان 1397

آگهی تجدیـد مزایـده عمومی(اجاره ی یکدستگاه تلویزیون شهری)

                                                                            (( آگهی تجدیـد مزایـده عمومی ))

 به استنادماده30آئـین نامه معامـلات شهرداری،این سازمـان درنظـردارد،اجـاره یک دستگاه تلویـزیون شهری به ابعاد37/5*24/10 واقع درمیـدان ولیعصـرگرگـان را برای مدت 24 ماه (دو سال) ازطریق مزایده  عمومی بر مبنای قیمت پایه کارشناسی واگذارنمایـد.لـذاکلیـه اشخاص حقـوقی دارای مجـوزفعـالیت ازمـراجع ذیصلاح(اداره فرهنگ وارشاد اسلامی)می توانندازتاریخ 13 آبان 97 لغایت 22 آبان 97 به امور مالی سازمان  به آدرس :گرگان- چهارراه گلها- خیابان شهید مصطفی خمینی (ره)- جنب شهرداری منطقه یک، مراجعه و ضمن دریافت اسناد مزایده نسبت به تکمیل و ارائه اسناد در پاکت الف (تضمین شرکت در مزایده) پاکت ب (رزومه کاری مرتبط ، تأیید صلاحیت از فرهنگ و ارشاد اسلامی ، مجوز یا پروانه فعالیت شرکت یا کانون تبلیغاتی، اساسنامه وآگهی تاسیس وآخرین تغییرات ،گردش مالی ازابتدای سال 97تاکنون )و پـاکت ج (پیشنهـاد قیمت) در مـدت زمـان تعیین شده در متن آگهی در پاکت لاک و مهر شده به دبیرخانه سازمان فرهنگی، اجتماعی  و ورزشی شهرداری گرگان به آدرس فوق الاشاره اقدام نمایید.

 

                                                                                                                                               کریـم علمی          

                                                                                                                          سرپرست سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی

                                                                                                                                              شهرداری گرگان

شمـاره تمـاس : 32126120-32160622-32160623

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت