حدیث روز

 
امام باقر (ع) می فرماید : همه كمال در سه چيز است : 1ـ فهم عميق در دين 2ـ صبر بر مصيبت و ناگوارى 3ـ اندازه گيرى خرج زندگانى
امروز : سه شنبه, 24 تیر 1399

آگهی فراخوان واگذاری (اجاره ) پیست موتورکراس

«آگهی حراج عمومی »

 

سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان در نظر دارد،نسبت به واگذاری (اجاره )پیست موتورکراس  واقع در اول جاده کریم آبا دازطریق حراج عمومی برمبنای قیمت پایه کارشناسی اقدام نماید . لذا کلیه اشخاص واجد شرایط می تواننداز تاریخ انتشار آگهی07/11/98لغایت تا اخر وقت اداری مورخ 17/11/98 به مدت  ده روز به واحد مالی سازمان به ادرس: گرگان چهارراه گلها خیابان شهید مصطفی خمینی (ره) جنب شهرداری منطقه یک ،( یا به سایت سازمان به آدرس www.cs.gorgan.ir )مراجعه و ضمن دریافت اسناد ومدارک حراج از شرایط ونحوه واگذاری اطلاع حاصل نموده ودر صورت تمایل با رعایت شرایط ،اسناد ومدارک مورد نیاز حراج، به شرح ذیل در مورخ20/11/98روز یکشنبه  راس ساعت14صبح به مکان حراج گرگان چهارراه گلها خیابان شهید مصطفی خمینی (ره) جنب شهرداری منطقه یک مراجعه ودر حراج شرکت نمایند.

 

شرایط ،اسناد ومدارک مورد نیاز

1-کلیه مراحل برگزاری حراج وانتخاب برنده مطابق با آیین نامه معاملات شهرداری تعیین می گردد.

2-متقاضیان مکلف به ارائه کارت شناسایی معتبر در زمان برگزاری حراج می باشند.

3-متقاضیانی که تمایل به شرکت در حراج را دارند مکلف به واریز مبلغ سپرده شرکت در حراج به حساب سپرده به شماره  62061156234241 نزد بانک مهر ایران   به مبلغ000/000/30ریال  در طی مدت زمان تعیین شده در متن اگهی  و در زمان حراج می بایست با ارائه اصل فیش واریزی در حراج شرکت نماید.می باشند ودر غیر اینصورت از شرکت در حراج محروم می باشند.

4-هزینه انتشار اگهی ،مالیات وعوارض بر ارزش افزوده کارشناسی، نقل وانتقال به عهده برنده حراج می باشد.

5-متقاضیان شرکت در حراج می بایست با در دست داشتن اصل یا برابر اصل مدارک ذکر شده در حراج شرکت نمایند .

6-شهرداری در رد یاقبول  یک یا تمامی پیشنهادات مختار است ودر اینصورت تضمین شرکت در حراج انان استرداد می گردد.

7-برنده حراج از زمان قرائت پیشنهادات حداکثر ظرف مدت 7 روز به استثنای ایام تعطیل تعیین و پس از موافقت سازمان به نامبرده ابلاغ می گردد.

8-واگذاری فقط به نام برنده حراج امکان پذیر میباشد.

9-چنانچه برندگان اول ودوم حراج حاضر به انعقاد قراردادنشوند سپرده شرکت در حراج انان به ترتیب الویت درمدت زمان تعیین شده درماده 20آیین نامه معاملات شهرداری(14روز به استثنای ایام تعطیل)به نفع شهرداری  ضبط وحراج تجدید می گردد. 

10-متقاضیانی که تمایل به شرکت در حراج را دارند جهت بازدید می توانند در زمان تعیین شده در متن اگهی به ادرس مشروحه ذیل مراجعه نمایند.

آدرس:گرگان چهارراه گلها خیابان شهید مصطفی خمینی (ره) سازمان فرهنگی ،اجتماعی وورزشی شهردار ی گرگان.تلفن تماس01732126120.

 

                                                                                                                                     حسن افروشه

                                                                                                          سرپرست سـازمـان فـرهنگـی ورزشـی شهـرداری گـرگـان

 

 

شمـاره تمـاس: 32160623-017 و32160622-017و32126120-017

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت