حدیث روز

 
امام علی(ع) می فرماید : بپرهیز از این که خود را برای دیگران بیارایی و با انجام گناه به جنگ با خدا برخیزی
امروز : پنج شنبه, 03 بهمن 1398

آگهی تجدید مناقصه

  یالطیف 

« آگهی تجدیـد مناقصه »

 

سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان در نظر دارد، عملیات واگذاری امور خدماتی اعم از نظافت ،پیش خدمتی و نگهداری از سالنها و اماکن تحت پوشش و فعالیت های مربوطه خود را بر مبنای یک نسخه شرایط مناقصه و پیوست1طبق قانون کار از طریق آگهی مناقصه به موسسات و شرکت های دارای صلاحیت بمدت یکسال واگذار نماید.

لذا متقاضیان واجد الشرایط دارای مجوز از ادره کل تعاون کارو امور اجتماعی می توانند از تاریخ 12/06/98 تا 24/06/98 به  امور مالی                (امور قراردادها) سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی به آدرس : گرگان – چهارراه گلها – خیابان شهید مصطفی خمینی (ره) – جنب شهرداری منطقه یک ، یا به سایت سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان قسمت مناقصات مراجعه و با رعایت شرایط مناقصه ،  اسناد و مدارک مورد نظر را دریافت و نسبت به تکمیل و تحویل اسناد تا پایان وقت اداری مورخ 24/06/98 در پاکت لاک ومهـر شده به دبیرخانه سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی به آدرس فوق الاشاره اقدام نمایند .

 

 

                                                                                                                               کریم علمی

                                                                                         رئـیس سـازمـان فـرهنگـی،اجتماعی وورزشـی شهـرداری گـرگـان

 

 شمـاره تمـاس: 32160623-017 و32160622-017و32126120-017

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت