اماکن دیدنی و سوغات

 

 عنوان: 

آدرس: 

 گرافیست : 

تاریخ نشر: 

ساختمان شهرداری مرکزی گرگان (ثبت ملی)

میدان شهرداری

مرتضی ایزدی

اردیبهشت 1395

 عنوان: 

آدرس: 

 گرافیست : 

تاریخ نشر: 

ساختمان کاخ موزه گرگان (ثبت ملی)

خیابان پاسداران - پارک شهر

مرتضی ایزدی 

اردیبهشت 1395

عنوان: 

آدرس: 

 گرافیست : 

تاریخ نشر: 

خانه تقوی (ثبت ملی)

خ امام- بافت تاریخی - محله سرچشمه

مرتضی ایزدی

اردیبهشت 1395